BIZ hakda

Üstünlik

 • sy_about1
 • sy_about4
 • sy_about2
 • about1
 • sy_about3
 • about2

Quanyou

Giriş

“Quanyou Electronics Co., Ltd.” esasan ykjam kabel rulonlaryny öndürmek, gözlemek we ösdürmek we satmak bilen meşgullanýar.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, müşderilerimiz uniwersitetlerde, ylmy gözleg institutlarynda, nebithimiýa, elektrik energiýasy, howa we beýleki kärhanalarda we ylmy gözleg edaralarynda ýerleşip, gowy abraý gazandylar.

 • -
  2000-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  12 ýyl iş tejribesi
 • -+
  100-den gowrak önüm
 • -$
  2 milliarddan gowrak

önümleri

Innowasiýa

 • Portable Fuel Dispenser Diesel Hose Reels Welding Cable Reels SK-DXW14 Series Cable Reel

  Göçme ýangyç paýy ...

  Täze alyjy ýa-da köne alyjy bolsun, adaty arzanladyş Hytaý Topeast 100W Temperaturaly hereketlendiriji dolandyryş lehimli demir ýarag demir kebşirleýiş ýaragy LED Light GS CE bilen uzak we ynamly gatnaşyklara ynanýarys, ömrüň dürli gatlaklaryndan täze we garry geljegi garşylaýarys geljekki işewür kärhana birleşikleri we özara üstünlikler üçin çagyrmak.Dinönekeý arzanladyş Hytaý elektrik lehimli demir, kebşirleýji demir, "ýokary hilli ..." ruhy bilen

 • Portable Fuel Dispenser Diesel Hose Reels Welding Cable Reels SK-DXW13 Series Cable Reel

  Göçme ýangyç paýy ...

  Indi has ýokary enjamlarymyz bar.Biziň çözgütlerimiz ABŞ-a, Angliýa we ş.m. eksport edilýär, “Professional Design China Portable Cord Reel” -iň “Metall Stand Cable Wheel” bilen müşderileriň arasynda ajaýyp atdan peýdalanyp, özara baýraklaryň esasynda biziň bilen kärhana gatnaşyklaryny gurmak üçin ähli myhmanlary tüýs ýürekden garşylaýarys. .Häzir biziň bilen habarlaşýandygyňyza göz ýetiriň.Ussat jogabymyzy 8 sagadyň içinde alarsyňyz.Professional dizaýn Hytaý simlerini saklamak, kabel ...

 • Mobile Retractable Cable Reel Retractable  SK-DXW12 Series Cable Reel

  Jübi çekip bolýan taksi ...

  Biriniň häsiýeti önümleriň ýokary hilini, jikme-jiklikleri önümleriň ýokary hilli çözýändigine hemişe ynanýarys, REALISTIC, TERJIME EDIP BOLANOK , Has giňişleýin maglumat üçin bizi tutmagy ýatdan çykarmaň, size ASAP jogap bermekçi!Lomaý arzanladyş Hytaý kabel rulony, optiki süýümli kabel rulony, ýaly ...

 • Mobile Retractable Cable Reel Retractable SK-DXW11 Series Cable Reel

  Jübi çekip bolýan taksi ...

  Harytlarymyzy we hyzmatymyzy ösdürmegi we kämilleşdirmegi goraýarys.Шул harytlaryň has ýokary gymmaty we ajaýyp müşderi kömegi.Hytaý OEM Hytaý Kabel Reel, Kabel Reel Şuko Europeewropa, O ...

 • Mobile Retractable Cable Reel Retractable SK-DXW 10 Series Cable Reel

  Jübi çekip bolýan taksi ...

  Dinönekeý arzanladyş Hytaý OEM Çap edilen boýunlary Reel Badge Nylon PP Çap etmek bilen işlemek üçin ajaýyp kömek bermek üçin 'goodokary hilli, öndürijilik, yhlas we ýer ýüzünde işlemek çemeleşmesini' ýokarlandyrmak ýörelgesinde durýarys. Bütin dünýäde alyjylar bilen uzak möhletli işewürlik birleşiklerini döretmek üçin öňe gidişlik gözleýär.Nyşan tekerlerini ýasamak we nyşanyň tekeriniň bahasyna düşmek üçin adaty arzanladyş Hytaý, indi b ...

 • Mobile Retractable Cable Reel Retractable SK-DXW09 Series Cable Reel

  Jübi çekip bolýan taksi ...

  "Yhlas, innowasiýa, berklik we netijelilik" uzak möhletleýin işiňiziň biri-biri bilen ösmegi we Professional China China Multifunction Cable Reel / Extension Power Cord Reel Retractable 220V üçin uzak möhletli işimiziň dowamly düşünjesi bolup biler. , Dünýäniň dürli künjeginden hoş geldiňiz, ýoldaşlar, gepleşikler geçirýärler.Professional Hytaý Hytaý köpugurly kabel çarşagy, kabel tekerleri, kompaniýamyz ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat